Menu

Generální sponzor

LIVESTREAM!

325_livestreamlogo

ON-LINE VÝSLEDKY

Cani

Partner akce

 

KUPÍROVANÍ PSI

Zákaz účasti psům s kupírovanýma ušima!

Psi s kupírovaným ocasem se mohou účastnit bez omezení.

Zákon č.  246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání ve znění změn a doplňků pozdějších.

Veterinární podmínky

  • Všichni psi, kteří se chtějí akce zúčastnit, musí být klinicky zdraví. 
  • Psi musí být v imunitě proti vzteklině podle platných předpisů. 
  • Psi pocházející z ČR musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem (dle § 6 veterinárního zákona), nebo platným pasem pro malá zvířata. 
  • Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady Evropy 998/2003 ze dne 26.5.2003

Kupírovaní jedinci

V souladu s veterinárním zákonem a souvisejících právních předpisů ( zák. č. 166/1999 Sb.) je na akci zákaz vstupu psům, u kterých bylo provedeno kupírování ucha.

kupirovani

Cestování se psy do ČR z EU

Pro cestování se psy, kočkami a fretkami do České republiky z členských států EU musí být splněny následující požadavky:

1. Identifikace zvířete

Pes, kočka a fretka musí být označeni mikročipem. K označení je možné použít pouze mikročipy splňující ISO normy pro mikročipy a čtecí zařízení – ISO 11784 a ISO 11785. Pokud mikročip nesplňuje tyto požadavky, musí majitel nebo oprávněná osoba zajistit při každé kontrole odpovídající čtecí zařízení.

Označení zvířat tetováním je uznáváno, pokud je jasně čitelné a bylo prokazatelně provedeno před 3. červencem 2011.

Zvíře musí být označeno před očkováním proti vzteklině a před vydáním pasu.

2. Pas zvířete v zájmovém chovu

Pes, kočka a fretka musí být doprovázeni pasem zvířete v zájmovém chovu (dále jen „pas“). Pas je jednotný doklad platný ve všech členských státech Evropské unie. Každý pas je označen kódem země a pořadovým číslem.

POZOR! Psi, kočky a fretky původem z Chorvatska mohou do 30. června 2016 cestovat s pasem, který je v souladu s rozhodnutím č. 2003/803/ES, ale na titulní straně je označen chorvatským státním znakem a nápisem „Republika Hrvatska“. Tento pas je uznáván v případě, že ho majiteli zvířete vydal úřední veterinární lékař v Chorvatsku nejpozději do 30. června 2014.

3. Očkování proti vzteklině

Pes, kočka a fretka musí být očkováni proti vzteklině, a to od 12 týdnů stáří. Očkování proti vzteklině musí být provedeno inaktivovanou vakcínou obsahující alespoň 1 mezinárodní jednotku (norma WHO), nebo rekombinantní očkovací látkou. Očkovací látka podávaná v členském státě musí být registrována.

Pro účely cestování se zvířetem se považuje očkování proti vzteklině za platné:
a. 21 dní po provedení očkování, které je podle vakcinačního schématu požadovaného výrobcem považováno za poslední pro základní očkování,
nebo
b. ode dne přeočkování, pokud byla očkovací látka podána během doby platnosti předchozího očkování (platnost očkování je dána výrobcem). Toto přeočkování je však považováno za základní, pokud neexistuje veterinární doklad potvrzující předchozí očkování.

4. Výjimky z povinného očkování proti vzteklině pro mláďata psů, koček a fretek při vstupu na území České republiky

4.1. Vstup mláďat psů, koček a fretek mladších 12 týdnů
Česká republika umožňuje vstup mláďat mladších 12 týdnů neočkovaných proti vzteklině, pokud jsou splněny následující požadavky:

4.1.1. Mláďata jsou provázena svou matkou, na níž jsou závislá
a. každé zvíře musí být označeno mikročipem, který splňuje ISO normy pro mikročipy a čtecí zařízení – ISO 11784 a ISO 11785. Označení tetováním je uznáváno, pokud je jasně čitelné a bylo prokazatelně provedeno před 3. červencem 2011,
b. každé zvíře musí být provázeno pasem,
c. matka musí mít platné očkování proti vzteklině potvrzené v pasu, které bylo provedeno před narozením mláďat.

4.1.2. Mláďata ve věku mezi 8 a 12 týdny cestující již bez matky
a. mládě je označeno mikročipem, který splňuje ISO normy pro mikročipy a čtecí zařízení – ISO 11784 a ISO 11785,
b. mládě je doprovázeno pasem,
c. majitel nebo oprávněná osoba předloží podepsané prohlášení, že mládě od narození až do okamžiku neobchodního přesunu nepřišlo do styku s volně žijícími zvířaty druhů vnímavých ke vzteklině.

4.2. Vstup mláďat psů, koček a fretek ve věku mezi 12 a 16 týdnyČeská republika povoluje vstup mláďat ve věku mezi 12 a 16 týdny očkovaných proti vzteklině, i když toto očkování ještě nenabylo platnosti (tj. od očkování ještě neuplynulo 21 dní), pokud jsou splněny následující požadavky:
a. mládě je označeno mikročipem, který splňuje ISO normy pro mikročipy a čtecí zařízení – ISO 11784 a ISO 11785,
b. mládě je doprovázeno pasem,
c. mládě je očkováno proti vzteklině,
d. majitel nebo oprávněná osoba předloží podepsané prohlášení, že mládě od narození až do okamžiku neobchodního přesunu nepřišlo do styku s volně žijícími zvířaty druhů vnímavých ke vzteklině.

POZOR! Pokud je mládě psa, kočky nebo fretky po dovozu do České republiky převáženo do jiného členského státu EU, musí být před opuštěním ČR již platně očkováno proti vzteklině (vyjma případu, kdy mládě přes Českou republiku pouze tranzituje).

5. Poznámka

Při obchodování se psy, kočkami a fretkami musí být zvířata navíc doprovázena veterinárním osvědčením, a dále potvrzením soukromého veterinárního lékaře, že 48 hodin před odesláním zvířat bylo provedeno klinické vyšetření a zvířata byla shledána v dobrém zdravotním stavu a jsou schopna přepravy do místa určení.

Tyto požadavky pro obchodování musí být splněny i při neobchodním přesunu v případě, že:
– majitel nebo oprávněná osoba cestuje s více než pěti zvířaty, která nejsou přihlášena k účasti na soutěžích, výstavách nebo sportovních akcích či přípravě na tyto akce;
– zvíře v zájmovém chovu není při neobchodním přesunu doprovázeno svým majitelem nebo oprávněnou osobou (tj. zvíře cestuje „samo“).

Cestování se psy do ČR z vyjmenovaných třetích zemí

Vyjmenované třetí země (tj. země uvedené v části 1 a části 2 přílohy II, prováděcího nařízení Komise (EU) č. 577/2013, dle čl. 13 odst. 1 a odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013)

Pro umožnění návratu občana ČR, který vycestoval do některé vyjmenované třetí země se svým zvířetem, zpět na území EU, nebo při dovozu zvířete, musí být dodrženy tyto požadavky:

1. Identifikace zvířete

Pes, kočka nebo fretka musí být označeni mikročipem. Označení mikročipem provádí veterinární lékař oprávněný praktikovat veterinární lékařství v zemi odeslání. K označení je možné použít pouze mikročipy splňující ISO normy pro mikročipy a čtecí zařízení – ISO 11784 a ISO 11785. Pokud mikročip nesplňuje tyto požadavky, musí majitel nebo oprávněna osoba zajistit při každé kontrole odpovídající čtecí zařízení.

Pokud jsou pes, kočka nebo fretka identifikováni tetováním a toto tetování bylo provedeno nejpozději 2.7.2011, není nutné dodatečně aplikovat čip za podmínky, že tetování je zřetelně čitelné a bylo prokazatelně provedeno před 3.7.2011.

Zvíře musí být označeno mikročipem případně tetováním dříve, než je očkováno proti vzteklině!

2. Očkování proti vzteklině

Pes, kočka nebo fretka musí být očkováni proti vzteklině, přičemž v době podání musí být zvíře alespoň dvanáct týdnů staré. Ve třetí zemi toto očkování provádí schválený veterinární lékař. Očkování proti vzteklině musí být provedeno inaktivovanou vakcínou o účinnosti alespoň jedné mezinárodní antigenové jednotky (doporučení WHO) nebo rekombinantní očkovací látkou. Očkovací látka podávána v členském státě musí být registrovaná, pokud je podávána ve třetí zemi, musí být schválena příslušným orgánem nebo mít licenci vydanou tímto orgánem a musí splňovat alespoň požadavky stanovené OIE.

Pro účely cestování se zvířetem se považuje očkování proti vzteklině za platné:
a. za 21 dní po provedení očkování, které je podle vakcinačního schématu požadovaného výrobcem považováno za poslední pro základní očkování,
nebo
b. ode dne přeočkování, pokud byla očkovací látka podána během doby platnosti předchozího očkování (doba platnosti každého očkování je dána výrobcem použité vakcíny). Toto přeočkování je však považováno za základní, pokud nebylo provedeno během doby platnosti předchozího očkování nebo neexistuje veterinární doklad potvrzující předchozí očkování.

3. Veterinární osvědčení nebo Evropský pas

Pes, kočka nebo fretka původem ze třetí země musí být při dovozu doprovázeni veterinárním osvědčením pro neobchodní přesuny psů, koček nebo fretek (v souladu se vzorem stanoveným prováděcím nařízením Komise č. 2016/561), které musí před odcestováním zvířete vystavit úřední veterinární lékař vyvážejícího území nebo třetí země nebo schválený veterinární lékař, a následně jej schválit příslušný orgán území nebo třetí země odeslání. Dále musí být zvíře doprovázeno písemným prohlášením podepsaným majitelem nebo oprávněnou osobou, ve kterém potvrzuje, že zvíře je do EU přemísťováno v rámci neobchodního přesunu.

Ošetření proti přítomnosti parazita Echinococcus multilocularis uvedené v bodě II.4. veterinárního osvědčení Česká republika nepožaduje.

Osvědčení platí 10 dní od data vystavení úředním veterinárním lékařem vyvážející země až do data kontroly v místě vstupu do EU.  Za účelem dalšího přesunu do jiného členského státu je toto osvědčení platné od data kontroly dokladů a totožnosti po dobu celkem 4 měsíců nebo do data skončení platnosti očkování proti vzteklině nebo do doby, než přestanou platit podmínky týkající se zvířat mladších 16 týdnů uvedených v bodě II.3. veterinárního osvědčení, podle toho, která situace nastane dříve.

V případě, že se jedná o zpětný návrat psa, kočky nebo fretky ze třetí země do EU, použije se místo veterinárního osvědčení evropský pas zvířete v zájmovém chovu. V případě přesunu zvířete z Andorry, Švýcarska, Faerských ostrovů, Gibraltaru, Grónska, Islandu, Lichtenštejnska, Monaka, Norska, San Marina nebo Vatikánu, zvířata mohou být doprovázena pasem podle vzoru uvedeného v části B, přílohy III prov. nař. Komise (EU) č. 577/2013.

Poznámka

Při cestování s více než 5 psy, kočkami nebo fretkami, přičemž nejsou splněny podmínky pro uplatnění výjimky, dále při obchodování s těmito zvířaty anebo pokud zvířata nesplňují podmínky pro neobchodní přesun (viz definice neobchodního přesunu), musí být doprovázena veterinárním osvědčením pro dovoz psů, koček a fretek do Unie. V těchto případech musí zvířata pocházet z vyjmenovaných třetích zemí nebo zemí uvedených v části 1 přílohy II nařízení (EU) č. 206/2010 nebo zemí uvedených v příloze I rozhodnutí 2004/211/ES. Pro více informací doporučujeme kontaktovat Státní veterinární správu prostřednictvím – epodatelna@svscr.cz.

4. Výjimka z povinného očkování proti vzteklině pro mladá zvířata v zájmovém chovu (psy, kočky a fretky)

V souladu s nařízením EP a Rady (EU) č. 576/2013 Česká republika může souhlasit s dovozem mladých zvířat psů, koček a fretek z vyjmenovaných třetích zemí pokud budou splněny tyto podmínky:

– zvířata pocestují v rámci neobchodního přesunu;

– zvířata budou mladší dvanácti týdnů a nebudou očkována proti vzteklině

nebo budou ve věku mezi dvanácti a šestnácti týdny a budou již očkována proti vzteklině, ale ještě nebudou splňovat požadavky na platnost očkování;

– majitel nebo oprávněna osoba předloží podepsané prohlášení, že dané zvíře v zájmovém chovu nepřišlo od narození až do okamžiku neobchodního přesunu do styku s volně žijícími zvířaty druhů vnímavých ke vzteklině

nebo jsou zvířata v zájmovém chovu přemisťována společně se svou matkou, na které jsou dosud závislá, a z identifikačního dokladu provázejícího jejich matku vyplývá, že před jejich narozením byla očkována proti vzteklině v souladu s požadavky na platnost očkování.

Dovozce musí nejméně 15 dní přede dnem předpokládaného dovozu požádat Ústřední veterinární správu SVS o stanovení veterinárních podmínek dovozu.

Vyplněnou žádost je možné poslat emailem na epodatelna@svscr.cz, případně zaslat poštou na kontaktní adresu SVS.

Dovoz mladých zvířat (psů, koček a fretek) z Andorry, Švýcarska, Faerských ostrovů, Gibraltaru, Grónska, Islandu, Lichtenštejnska, Monaka, Norska, San Marina a Vatikánu podléhá výše uvedeným pravidlům.

Cestování se psy, kočkami a fretkami ve věku dvanácti týdnů nebo ve věku mezi dvanácti a šestnácti týdny z jiných než vyjmenovaných třetích zemí na území České republiky není dovoleno!

5. Výjimka v případě tranzitu

V případě tranzitu psů, koček a fretek z vyjmenovaných třetích zemí do EU přes ostatní třetí země se sérologické vyšetření hladiny protilátek proti vzteklině nepožaduje, pokud majitel nebo oprávněná osoba předloží písemné prohlášení, že daná zvířata nepřišla během tohoto tranzitu do styku se zvířaty druhů vnímavých ke vzteklině a že jsou v dopravním prostředku nebo v areálu mezinárodního letiště bezpečně zajištěna.

Cestování se psy do ČR z ostatních zemí

Tj. země, které nejsou uvedené v části 1 a části 2 přílohy II, prováděcího nařízení Komise (EU) č. 577/2013, dle čl. 13 odst. 1 a odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013).

Pro umožnění návratu občana ČR, který vycestoval do této třetí země se svým zvířetem, zpět na území EU, nebo při dovozu zvířete, musí být dodrženy tyto požadavky:

1. Identifikace zvířete

Pes, kočka nebo fretka musí být označeni mikročipem. Označení mikročipem provádí veterinární lékař oprávněný praktikovat veterinární lékařství v zemi odeslání. K označení je možné použít pouze mikročipy splňující ISO normy pro mikročipy a čtecí zařízení – ISO 11784 a ISO 11785. Pokud mikročip nesplňuje tyto požadavky, musí majitel nebo oprávněna osoba zajistit při každé kontrole odpovídající čtecí zařízení.

Pokud jsou pes, kočka nebo fretka identifikováni tetováním a toto tetování bylo provedeno nejpozději 2.7.2011, není nutné dodatečně aplikovat čip za podmínky, že tetování je zřetelně čitelné a bylo prokazatelně provedeno před 3.7.2011.

Zvíře musí být označeno mikročipem příp. tetováním dříve, než je očkováno proti vzteklině!

2. Očkování proti vzteklině

Pes, kočka nebo fretka musí být očkováni proti vzteklině, přičemž v době podání musí být zvíře alespoň dvanáct týdnů staré. Ve třetí zemi toto očkování provádí schválený veterinární lékař. Očkování proti vzteklině musí být provedeno inaktivovanou vakcínou o účinnosti alespoň jedné mezinárodní antigenové jednotky (doporučení WHO) nebo rekombinantní očkovací látkou. Očkovací látka podávána v členském státě musí být registrovaná, pokud je podávána ve třetí zemi, musí být schválena příslušným orgánem nebo mít licenci vydanou tímto orgánem a musí splňovat alespoň požadavky stanovené OIE.

Pro účely cestování se zvířetem se považuje očkování proti vzteklině za platné:
a. za 21 dní po provedení očkování, které je podle vakcinačního schématu požadovaného výrobcem považováno za poslední pro základní očkování,
nebo
b. ode dne přeočkování, pokud byla očkovací látka podána během doby platnosti předchozího očkování (doba platnosti každého očkování je dána výrobcem použité vakcíny). Toto přeočkování je však považováno za základní, pokud nebylo provedeno během doby platnosti předchozího očkování nebo neexistuje veterinární doklad potvrzující předchozí očkování.

3. Veterinární osvědčení nebo Evropský pas

Pes, kočka nebo fretka původem ze třetí země musí být při dovozu doprovázeni veterinárním osvědčením pro neobchodní přesuny psů, koček nebo fretek (v souladu se vzorem stanoveným prováděcím nařízením Komise č. 2016/561), které musí před odcestováním zvířete vystavit úřední veterinární lékař vyvážejícího území nebo třetí země nebo schválený veterinární lékař, a následně jej schválit příslušný orgán území nebo třetí země odeslání. Dále musí být zvíře doprovázeno písemným prohlášením podepsaným majitelem nebo oprávněnou osobou, ve kterém potvrzuje, že zvíře je do EU přemísťováno v rámci neobchodního přesunu.

Ošetření proti přítomnosti parazita Echinococcus multilocularis uvedené v bodě II.4. Česká republika nepožaduje.

Osvědčení platí 10 dní od data vystavení úředním veterinárním lékařem vyvážející země až do data kontroly v místě vstupu do EU.  Za účelem dalšího přesunu do jiného členského státu je toto osvědčení platné od data kontroly dokladů a totožnosti po dobu celkem 4 měsíců nebo do data skončení platnosti očkování proti vzteklině nebo do doby, než přestanou platit podmínky týkající se zvířat mladších 16 týdnů uvedených v bodě II.3. veterinárního osvědčení, podle toho, která situace nastane dříve.

V případě, že se jedná o zpětný návrat psa, kočky nebo fretky ze třetí země do EU, použije se místo veterinárního osvědčení evropský pas zvířete v zájmovém chovu.

Poznámka:

Při cestování s více než 5 psy, kočkami nebo fretkami, přičemž nejsou splněny podmínky pro uplatnění výjimky, dále při obchodování s těmito zvířaty anebo pokud zvířata nesplňují podmínky pro neobchodní přesun (viz definice neobchodního přesunu), musí být doprovázena veterinárním osvědčením pro dovoz psů, koček a fretek do Unie. V těchto případech musí zvířata pocházet ze zemí uvedených v části 1 přílohy II nařízení (EU) č. 206/2010 nebo zemí uvedených příloze I rozhodnutí 2004/211/ES. Pro více informací doporučujeme kontaktovat Státní veterinární správu prostřednictvím – epodatelna@svscr.cz.

4. Sérologické vyšetření hladiny protilátek proti vzteklině

Pes, kočka nebo fretka musí podstoupit sérologické vyšetření prokazující hladinu ochranných protilátek proti vzteklině. K tomuto vyšetření odebere schválený veterinární lékař nejdříve 30 dní od data očkování proti vzteklině vzorek krve a odešle k vyšetření do kterékoliv schválené laboratoře.

Seznam schválených laboratoří je možné najít na stránkách Evropské Komise:

http://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/approved-labs_en

Minimální hodnota hladiny ochranných protilátek proti vzteklině musí být o hodnotě rovné 0,5 IU/ml nebo vyšší.

Vyšetření na protilátky proti vzteklině musí být provedeno na vzorku odebraném nejméně 3 měsíce přede dnem přesunu zvířete na území EU nebo tranzitu přes území nebo třetí zemi, které nejsou na seznamu vyjmenovaných třetích zemí. Toto tříměsíční období se nepoužije při zpětném návratu zvířete, v jehož pase je potvrzeno, že sérologické vyšetření s vyhovujícím výsledkem bylo provedeno dříve, než zvíře opustilo území EU. I když je výsledek vyšetření zapsán v pasu nebo veterinárním osvědčení, je potřeba vzít s sebou na cestu do zahraničí i laboratorní protokol (příp. ověřenou kopii) s výsledky vyšetření.

Sérologické vyšetření nemusí být opakováno u zvířete, které absolvovalo toto vyšetření s uspokojivým výsledkem a poté bylo přeočkováváno proti vzteklině vždy během období platnosti předcházejícího očkování.

Výjimka

V případě tranzitu psů, koček a fretek z vyjmenovaných třetích zemí do EU přes ostatní třetí země se sérologické vyšetření hladiny protilátek proti vzteklině nepožaduje, pokud majitel nebo oprávněná osoba předloží písemné prohlášení, že daná zvířata nepřišla během tohoto tranzitu do styku se zvířaty druhů vnímavých ke vzteklině a že jsou v dopravním prostředku nebo v areálu mezinárodního letiště bezpečně zajištěna.

Schválená laboratoř pro stanovení protilátek proti vzteklině v České republice

Národní referenční laboratoř pro vzteklinu při Státním veterinárním ústavu Praha je jedinou schválenou laboratoří pro stanovení protilátek proti vzteklině v České republice.

Adresa laboratoře:
Státní veterinární ústav Praha
Národní referenční laboratoř pro vzteklinu
Sídlištní 136/24
165 03 Praha 6 – Lysolaje
Tel., fax: 251 031 271
vzteklina@svupraha.cz
www.svupraha.cz

Pokud by byl vzorek zasílán do České republiky ze třetí země, musí odesílatel předem požádat Ústřední veterinární správu SVS o stanovení veterinárních podmínek pro dovoz. Pro více informací doporučujeme kontaktovat Státní veterinární správu prostřednictvím – epodatelna@svscr.cz.